Musik

modern music, Tusche / Papier, 29 x 18,4 cm, 2009
Freiluftkonzert, Tusche / Papier, 25.6 x 18,7 cm, 2009
Diginoten, Tusche / Papier, 26 x 18 cm, 2009

Münchens Konzerthaus, Tusche / Papier, 26 x 18 cm, 2011
Musikambulanz, Tusche / Papier, 26 x 18 cm, 2011
Wundergeigerinnen, Tusche / Papier, 26 x 18 cm, 2010